Informacja na temat pojemników.

Pojemniki na odpady zmieszane

Gmina Bierawa wyposażyła właścicieli budynków jednorodzinnych zamieszkałych  w pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Pojemniki stanowią własność Gminy Bierawa, są nowe w pełni sprawne i są przekazane mieszkańcom na zasadzie użyczenia.

Rodzina 1-3 osobowa otrzymała jeden pojemnik 120l, 4-6 osobowa – dwa pojemniki 120l, a 7-9 osobowa – trzy pojemniki 120l.

Przekazane pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem  tzn.  do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych.

W pojemnikach tych nie wolno gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, trawy  i gałęzi, odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych  i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ani innych odpadów podlegających segregacji. Pojemników nie wolno niszczyć, ani oddawać do używania osobom trzecim.

 

Reklamacja uszkodzonych pojemników na odpady zmieszane

 

Reklamacje związane z uszkodzeniem pojemników na odpady zmieszane będące własnością Gminy Bierawa prosimy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w Bierawie w formie pisemnej bądź mailowo m.marcyniak@zgkimbierawa.pl (zaleca   się wykonanie dokumentacji zdjęciowej). Dalsza procedura reklamacyjna będzie          już prowadzona pomiędzy ZGKiM w Bierawie, a firmą odbierającą odpady.

Gmina Bierawa jest zobowiązana wymienić pojemnik jedynie w sytuacji, gdy uszkodzenie nastąpi podczas odbioru odpadów z winy pracownika firmy odbierającej odpady.

 

Wymianie podlegać będą pojemniki całkowicie uszkodzone, które nienadają się do dalszego użytkowania.

 

Informujemy również, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość mieszkańcy są zobowiązani skontaktować się z ZGKiM  w Bierawie w celu ustalenia zwrotu bądź dostarczenia dodatkowego pojemnika. Zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość należy jak dotychczas zgłosić na deklaracji złożonej w ZGKiM w Bierawie.

 


 

Harmonogram Odbioru odpadów komunalnych

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I-VI 2021

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych VII-XI 2021

 

 


Deklaracje

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są
zobowiązani złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
2) w przypadku zmiany danych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje można pobrać:
– w siedzibie Zakładu w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 lub
deklaracja (2)