Informacja na temat pojemników.

Pojemniki na odpady zmieszane

Gmina Bierawa wyposażyła właścicieli budynków jednorodzinnych zamieszkałych  w pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Pojemniki stanowią własność Gminy Bierawa, są nowe w pełni sprawne i są przekazane mieszkańcom na zasadzie użyczenia.

Rodzina 1-3 osobowa otrzymała jeden pojemnik 120l, 4-6 osobowa – dwa pojemniki 120l, a 7-9 osobowa – trzy pojemniki 120l.

Przekazane pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem  tzn.  do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych.

W pojemnikach tych nie wolno gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, trawy  i gałęzi, odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych  i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ani innych odpadów podlegających segregacji. Pojemników nie wolno niszczyć, ani oddawać do używania osobom trzecim.

Reklamacja uszkodzonych pojemników na odpady zmieszane

Reklamacje związane z uszkodzeniem pojemników na odpady zmieszane będące własnością Gminy Bierawa prosimy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w Bierawie w formie pisemnej bądź mailowo  zgkim.odpady@interia.pl (zaleca   się wykonanie dokumentacji zdjęciowej). Dalsza procedura reklamacyjna będzie          już prowadzona pomiędzy ZGKiM w Bierawie, a firmą odbierającą odpady.

Gmina Bierawa jest zobowiązana wymienić pojemnik jedynie w sytuacji, gdy uszkodzenie nastąpi podczas odbioru odpadów z winy pracownika firmy odbierającej odpady.

Wymianie podlegać będą pojemniki całkowicie uszkodzone, które nie nadają się do dalszego użytkowania.

Informujemy również, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość mieszkańcy są zobowiązani skontaktować się z ZGKiM  w Bierawie w celu ustalenia zwrotu bądź dostarczenia dodatkowego pojemnika. Zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość należy jak dotychczas zgłosić na deklaracji złożonej w ZGKiM w Bierawie.


Segregacja odpadów

Jednym z podstawowych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, które wymusza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z aktualnymi zapisami art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

  1. 35% wagowo – za rok 2023;
  2. 45% wagowo – za rok 2024;
  3. 55% wagowo – za rok 2025;

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Według art. 3c cytowanej ustawy, gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania.
Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zmianami) Wójt  jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które jest opracowywane na podstawie sprawozdań półrocznych przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy. Sprawozdanie to  jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

W związku z powyższym apelujemy o  prawidłowe  gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności prosimy o segregację odpadów pochodzących z tzw. zbiórki selektywnej „ u źródła”.

Z pozyskanych danych recyklingowych wynika, że tylko niewielki procent odpadów z tworzyw sztucznych czy papieru zgromadzonych selektywnie nadaje się do recyklingu. Zatem  prosimy o przestrzeganie segregacji odpadów, ponieważ bez  segregacji Gmina nie osiągnie wymaganych prawem poziomów odzysku odpadów , a nie osiągnięcie poziomów będzie skutkowało nałożeniem kar pieniężnych na Gminę.


Deklaracje

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888)

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, a także w  rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, – użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania deklaracji wynosi :

1.   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1)

  2.  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana  (art. 6m ust.2)

Deklaracje można pobrać:
– w siedzibie Zakładu w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 lub
deklaracja (2)


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Archiwa

Kategorie

  • Brak kategorii