Harmonogram Odbioru odpadów komunalnych

Bierawa Wrzesień 2020

 


Deklaracje

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są
zobowiązani złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
2) w przypadku zmiany danych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje można pobrać:
– w siedzibie Zakładu w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 lub
deklaracja (2)